Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Рівненської сільської ради

        від 09.09.2020  № 60/

 

 

 

ПЕРЕЛІК

соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рівненської сільської ради         

 

      1. Територіальний  центр  соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рівненської сільської ради (далі - територіальний центр) надає такі соціальні послуги:

               - догляд вдома;

               - догляд стаціонарний.            

          Територіальний центр може надавати інші соціальні  послуги, перелік, умови та порядок надання яких визначає, у разі потреби, Рівненська сільська рада.

   2. Територіальний    центр   забезпечує   здійснення   своїми структурними  підрозділами  надання соціальних послуг:

  • громадянам похилого  віку, інвалідам, хворим (з числа осіб  працездатного  віку  на  період  до встановлення  їм  групи  інвалідності,  але  не  більш  як  чотири місяці),  які  не  здатні  до  самообслуговування   і   потребують постійної   сторонньої   допомоги,   визнані   такими  в  порядку, затвердженому МОЗ;
  • громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям (зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу), стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

    3. Для надання соціальних послуг громадяни,  зазначені  в  пункті 2 цього переліку, подають письмову заяву управлінню  соціального  захисту населення Любомльської районної державної адміністрації,  яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров'я за місцем проживання/ перебування  громадянина  для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в  постійній  сторонній допомозі (далі - медичний висновок) і  до територіального органу ДФС для отримання довідки про доходи громадянина (у разі потреби).

З метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень речових прав на нерухоме майно громадян, зазначених  в  пункті 2 цього переліку, які подали письмову заяву управлінню соціального захисту населення Любомльської районної державної адміністрації, а також наявності (відсутності) укладених такими громадянами договорів довічного утримання (догляду) посадова особа цього підрозділу в триденний строк після надходження відповідної письмової заяви отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ( далі - Державний реєстр прав) шляхом безпосереднього доступу до нього відповідно до законодавства та долучає її до заяви громадянина.

У п’ятиденний  строк після надходження запиту відповідні суб’єкти,   надають медичний висновок, довідку про склад сім’ї або зареєстрованих  у житловому приміщенні/будинку осіб, довідку про доходи громадянина (у разі потреби) управління соціального захисту населення Любомльської районної державної адміністрації, в одноденний  строк після їх надходження приймає рішення про надання або відмову  в наданні соціальних  послуг з урахуванням пунктів 5,6,9 та 10 цього переліку і надсилає такі документи Територіальному центру разом із заявою громадянина та інформацією з Державного реєстру прав.

Після надходження зазначених документів Територіальний центр протягом строку, визначеного у державних стандартах соціальних послуг, визначає індивідуальні  потреби отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює обсяг,  складає індивідуальний план, приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що  видається відповідний наказ, та укладає з отримувачем соціальної послуги договір про надання таких послуг.

Надання структурними підрозділами територіального центру внутрішньо переміщеним особам соціальних послуг здійснюється невідкладно. Особова справа формується на підставі документа, що посвідчує особу, та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

    4. У  разі  потреби  та  за  згодою  громадян,  зазначених  у пункті 2  цього переліку,  з метою визначення додаткової потреби у натуральній  чи  грошовій  допомозі  проводиться   обстеження   їх матеріально-побутових  умов.  Для  цього  утворюється комісія,  до складу якої входить не менш як  три  особи  (завідувач   відділення,   соціальний   працівник  та  соціальний робітник).

У разі   коли   громадянин,   який    потребує надання соціальних послуг, за віком або за станом здоров'я неспроможний самостійно прийняти рішення про необхідність його здійснення (їх надання), таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник.

Форми заяви,  медичного  висновку,  договору  про надання соціальних послуг, карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної  послуги, акта обстеження матеріально-побутових умов, журналу обліку громадян,  яких  обслуговує  територіальний  центр, затверджує Міністерство  соціальної політики України в установленому порядку.

    5. Територіальний  центр  забезпечує  безоплатне  в обсягах, визначених  державними   стандартами,  надання соціальних послуг:

  • громадянам похилого  віку,  інвалідам,  хворим (з числа  осіб  працездатного  віку  на  період  до встановлення  їм  групи  інвалідності,  але  не  більш  як  чотири місяці),  які не здатні до самообслуговування і не  мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

    6. Територіальний   центр   може  надавати  платні  соціальні послуги (в межах наявних можливостей), визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р.  №12 "Про порядок  надання  платних  соціальних  послуг  та  затвердження їх переліку" та цим Переліком:

  • громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
  • громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям (зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу), стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

Тарифи на платні  соціальні    послуги    встановлюються Територіальним центром відповідно до постанови Кабінету  Міністрів України від  9 квітня  2005  року  №268 "Про затвердження  Порядку  регулювання  тарифів  на  платні  соціальні послуги" і затверджуються його директором.

Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються   відповідно   до  постанови  Кабінету  Міністрів України від  17 травня 2002 року № 659 "Про затвердження  переліку  груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо  їх  утворення  та  напрямів  використання".

У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання соціальних послуг в структурних підрозділах територіального центру в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, є особами похилого віку, визнані інвалідами у встановленому порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього сільська рада через утворену комісію приймає рішення про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.

      7. На  кожного  громадянина,  якого обслуговує Територіальний центр,  ведеться  особова   справа,   в   якій   міститься   заява громадянина,   медичний   висновок,   документи,   що підтверджують   право   громадянина  на надання соціальних послуг  та  соціальну  допомогу.  Формування, облік та зберігання особової справи здійснюється у відділенні, яке обслуговує громадянина постійно.

     Документи, що містяться в особовій справі громадянина (крім заяви), поновлюються управлінням соціального захисту населення Любомльської районної державної адміністрації щороку на підставі подання територіального центру шляхом надіслання відповідних запитів.

     8. Працівники  Територіального  центру, які здійснюють надання соціальних послуг,  зобов'язані сумлінно  ставитися  до  виконання  своїх   обов'язків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо  громадян,  яких  вони  обслуговують,  зберігати  в  таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов'язків, а також інформацію,  що може  бути  використана  проти  зазначених громадян.

    9.Медичними протипоказаннями для надання соціальних послуг громадян є наявність у них інфекційних захворювань, залежності  від  психоактивних  речовин,  алкоголю, психічних захворювань,  що потребують перебування на  спеціальному диспансерному обліку.

У разі   виявлення  у  громадянина  зазначених  протипоказань працівники  територіального   центру   зобов'язані   надати   йому інформацію   про   можливі   шляхи   отримання   необхідного  йому надання  соціальних  послуг  в  інших установах.

     10. Надання соціальних послуг громадянам,  зазначеним  у  пункті  2 цього переліку,   структурними   підрозділами   Територіального   центру припиняється за письмовим повідомленням громадян у разі:

1) поліпшення  стану  здоров'я,  виходу  із складних життєвих обставин,  в  результаті  чого  громадянин   втрачає   потребу   в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

2) виявлення   у  громадянина,  якого  безоплатно  обслуговує територіальний  центр,  працездатних   рідних   (батьків,   дітей, чоловіка,  дружини)  або  осіб,  які  відповідно  до законодавства повинні забезпечити йому догляд і  допомогу,  або  осіб,  з  якими укладено договір довічного утримання (догляду);

3) направлення громадянина до будинку-інтернату для громадян  похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, надання громадянину соціальної послуги з догляду вдома в будинку  для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, інших закладах постійного проживання;

4) зміни місця проживання/перебування ( за межами адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється повноваження територіального центру;

5) поліпшення матеріально-побутових умов,  у результаті якого громадянин не потребує соціально-економічних послуг (для громадян, які  потребували  надання  цих  послуг  у  відділенні  організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

6) грубого,    принизливого    ставлення    громадянина    до обслуговуючого  персоналу,  соціальних   працівників,   соціальних робітників  та  інших  працівників  територіального  центру і його структурних підрозділів;

7) порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

8) систематичного   перебування   в    стані    алкогольного, наркотичного сп'яніння;

9) виявлення    медичних    протипоказань   для   соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром;

10) надання громадянинові соціальних послуг фізичною  особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку (крім обслуговування у відділенні надання адресної натуральної та грошової допомоги);

11) надання громадянином соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;

12) відмови отримувача соціальних послуг або його законного представника від отримання соціальних послуг;

13) невиконання громадянином без поважних причин вимог щодо отримання соціальної послуги з догляду вдома після письмового попередження про припинення чи обмеження її надання або після обмеження надання такої послуги;

14) припинення діяльності Територіального центру. В такому разі Рівненська сільська рада вживає заходів до забезпечення надання соціальних послуг особам, які їх отримували в територіальному центрі  ( розглядає питання щодо можливості надання соціальних послуг громадськими організаціями, фізичною особою, якій призначається щомісячна компенсаційна виплата відповідно до законодавства, тощо); 

           15) у разі смерті громадянина надання соціальних послуг також припиняється на підставі доповідної записки соціального робітника та копії свідоцтва про смерть.

     11. Про  припинення надання соціальних послуг громадянина видається наказ,  на підставі якого вноситься інформація до  електронної  бази  даних  Територіального центру  і  робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із  зазначенням  дати  за  підписом  завідувача  відділення,   яке обслуговувало громадянина. Повідомлення про припинення надання    соціальних послуг громадянина Територіальним центром надсилається управлінню   соціального захисту населення  Любомльської районної державної адміністрації та відділу соціального захисту населення Рівненської сільської ради.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь